Zamenik gradonačelnika za zajednice

Uloga Zamenika gradonačelnika za zajednice

  • u opštinama gde najmanje deset posto (10%) građana pripada nevećinskim zajednicama, imenuje se jedan predsedavajući za zajednice;
  • zamenik gradonačelnika za zajednice imenuje se za isti mandat poput gradonačelnikovog; 
  • imenovanje i razrešenje gradonačelnika za zajednice se predlaže od gradonačelnika opštine i treba da bude odobrena od većine prisutni članova skupštine opštine koji glasaju i većina prisutni članova skupštine opštine koji glasaju i koji pripadaju nevećinskimzajednicama; 
  • zamenik gradonačelnika za zajednice pomaže gradonačelniku i pruža savete i uputstva gradonačelniku u vezi sa pitanjima o nevećinskimzajednicama;
  • kada se uprazni mesto zamenika gradonačelnika za zajednice, gradonačelnik imenuje novog zamenika gradonačelnika za zajednice ne kasnije od trideset dana posle upražnjenja mesta.