Zv. kryetari për komunitete

Roli i Nënkryetarit të Komunës për Komunitete

  • Në komunat ku të paktën dhjetë përqind (10%) e qytetarëve i përkasin komuniteteve jo-shumicë, emërohet një kryetar i komunitetit
  • Nënkryetari i Komunës për Komunitete emërohet për të njëjtin mandat si Kryetari.
  • Emërimi dhe shkarkimi i Kryetarit të Komunës për Komunitete propozohet nga Kryetari i Komunës dhe duhet të miratohet nga shumica e anëtarëve të Asamblesë Komunale që votojnë dhe shumica e anëtarëve të Asamblesë Komunale që votojnë dhe që i përkasin komuniteteve jo-shumicë.
  • Nënkryetari i Komunës për Komunitete ndihmon Kryetarin e Komunës dhe i jep këshilla dhe udhëzime Kryetarit për çështje që kanë të bëjnë me komunitetet jo-shumicë.
  • Kur lirohet vendi i Nënkryetarit të Komunës për Komunitete, Kryetari i Komunës emëron një Kryetar të ri për Komunitete jo më vonë se tridhjetë ditë pas lirimit të vendit.
  • Konflikti i interesit të kryetarit zbatohet mutatis mutandis (njësoj) tek Zëvendës Kryetari i Komunës për Komunitete.