Telefona të rëndësishëm

Policia  028 192; 028 461 042   

Shërbimi i zjarrfikësve  193

Ndihma e shpejtë 194

Distribucioni i energjisë  028 460 031

Ujësjellësi   028 460 298

Komunale publike 028 460 298