Zgjedhjet lokale 2013

Zgjdhjet për Kuvendin Komunal

Numri i votuesve të regjistruar në listat e votuesve  8,979

Numri i votuesve që kanë votuar në çdo vendvotim 2,514

Numri i votuesve i cili ka votuar jashta vendvotimeve (me kusht, me invaliditet dhe me postë elektronike) 278

Votuesit që kanë votuar  (në përqindje 31.01%

Numri i fletëvotimeve të pranuara 2,616

Numri i fletëvotimeve jo-valide 158

Numri i fletëvotimeve të zbrazëta 12


EMRI I PARTIES POLITIKE

 

NUMRI I VOTAVE

 

PËRQINDJA

 

NDARJA E ULËSEVE

126 GI SRPSKA

1,961

74,96%

11

78 LDK - LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

275

10,51%

2

99 PDK - PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

199

7,61%

1

98 SOCIJALDEMOKRATIJA - SD

100

3,82%

1

 

126 GI SRPSKA

 

EMRI MBIEMRI

 

GJINIA

 

NUMRI I VOTAVE

NEMANJA JAKŠIĆ

M

1,961

ZORAN UTVIĆ

M

324

DRAGIŠA JOVANOVIĆ

M

254

DEJAN RADOJKOVIĆ

M

212

LATINKA UTVIĆ

Ž

169

UROŠ BOŽOVIĆ

M

153

MILOŠ PEROVIĆ

M

124

MIHAJLO MILOSAVLJEVIĆ

M

100

NATAŠA TRIFUNOVIĆ

Ž

43

DALIBORKA RAKIĆ

Ž

43

STANIJA KOMPIROVIĆ

Ž

39

 

78 LDK - LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS/ DEMOKRATSKI SAVEZ KOSOVA

 

EMRI MBIEMRI

 

GJINIA

 

NUMRI I VOTAVE

AGIM HASANI

M

275

ARIANA HASANI

Ž

32

 

99 PDK - PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS/ DEMOKRATSKA PARTIJA KOSOVA

 

EMRI MBIEMRI

 

GJINIA

 

NUMRI I VOTAVE

SEFER VESELJI

M

199

 

98 SOCIJALDEMOKRATIJA - SD

 

EMRI MBIEMRI

 

GJINIA

 

NUMRI I VOTAVE

DEJAN VESELINOVIĆ

M

100

 

ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË KOMUNËS 2013

Numri i votuesve të regjistruar në listat e votuesve   8,979

Numri i votuesve që kanë votuar në çdo vendvotim 2,515

Numri i votuesve i cili ka votuar jashta vendvotimeve (me kusht, me invaliditet dhe me postë elektronike) 471

Votuesit që kanë votuar  (në përqindje) 33.26%

Numri i fletëvotimeve të pranuara 2,700

Numri i fletëvotimeve jo-valide 55

Numri i fletëvotimeve të zbrazëta  32

 

KANDIDATI

 

SUBJEKTI POLITIK

 

NUMRI I VOTAVE

 

PËRQINDJA

STEVAN VULOVIĆ

126 GI SRPSKA

2,126

78,74%

ĆERKIN VESELJI

78 LDK ‐ LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

299

11,07%

IZMIR ZEĆIRI

33 PDK - PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

207

7,67%

BRANISLAV BOŽOVIĆ

67 NOVA SNAGA

68

2,52%