Kryesuesi I Kuvendit Komunal

Roli i Kryesuesit  të Asamblesë Komunale

Përgjegjësitë

Kryesuesi i Kuvendit Komunal

  • Përcakton rendin e ditës të seancave të Kuvendit Komunal në bashkëpunim me Kryetarin e Komunës;
  • Fton dhe kryeson seanca të rregullta dhe të jashtëzakonshme të Kuvendit Komunal;
  • Kryeson mbledhjet e Komisionit të Politikave dhe Financave;
  • Nënshkruan të gjitha aktet e miratuara të Asamblesë Komunale dhe i dërgon kryetarit një kopje;

Zgjedhja dhe mandati

  • Kuvendi Komunal, me shumicë votash nga këshilltarët, zgjedh Kryetarin e Kuvendit Komunal. Votimi për Kryetarin e Kuvendit Komunal bëhet me votim të fshehtë.
  • Kryesuesi i Kuvendit Komunal zgjidhet për të njëjtin mandate për periudhë kohore si këshilltarët e Kuvendit.
  • Nëse asnjë kandidat nuk merr shumicën e kërkuar të votave në raundin e parë të votimit, atëherë të dy kandidatët me numrin më të madh të votave hyjnë në raundin e dytë. Një kandidat i cili merr më shumë se gjysmën e votave të numrit të përgjithshëm të këshilltarëve të zgjedhur do të zgjidhet Kryetar i Kuvendit Komunal.