Kabineti i kryetarit

Kontakti: 028 460 048

Roli i kryetarit

Kryetari zgjedhet drejtëpërdrejtë nga zgjedhjet në përputhje me ligjin për zgjedhjet lokale. Mandati i kryetarit zgjatë katër vite.

Mandati i kryetarit të komunës përfundon:

 • me përfundimin e mandatit të tij /saj
 • vdekjen e tij / saj
 • dorëheqjen e tij / saj
 • ndryshimin e vendbanimit të tij / saj në një komunë tjetër
 • shkarkimin i/e tij / saj në përputhje me këtë ligj
 • një vendim gjyqësor i formës së prerë që privon kryetarin e bashkisë nga e drejta ligjore për të vepruar, ose
 • Nëse ai / ajo dënohet të vuajë një denim në burg prej (6) muaj ose më shumë

Kryetari kryen përgjegjësitë e mëposhtme:

 • Përfaqëson komunën dhe vepron në emër të saj;
 • Udhëheqë dhe qeverisë me qeverisjen lokale, bën menaxhimin e financave të Komunës;
 • Kryen të gjitha kompetencat të cilat nuk janë në mënyrë të veçantë të ndara për Kuvendin e Komunës dhe asamblistët e saj;
 • Ekzekuton vendimet e Kuvendit të Komunës;
 • Emëron dhe shkarkon zëvendësit e tij; 
 • Emëron dhe shkarkon drejtorët e komunës;
 • Organizon dhe menaxhon politikat e komunës;
 • Propozon rregullore dhe akte tjera komunale për miratim nga Kuvendi i Komunës;
 • Propozon plane për zhvillim të komunës, rregullim dhe investime;
 • Propozon buxhetin vjetor për miratim nga Kuvendi i Komunës dhe menaxhon me buxhetin e saj;
 • Raporton para Kuvendit të Komunës për situatën financiare – ekonomike dhe zbatimin e planeve komunale për investime të paktën një herë në gjashtë muaj apo aq shpesh sa kërkon Kuvendi Komunal;
 • Mund të kërkoj nga Kuvendi Komunal, vetëm një herë të shqyrtoj aktet komunale nëse konsideron që ai akt i shkel ligjet në fuqi;
 • E konsulton zëvendësin e kryetarit për pakica lidhur me çështjen që kanë të bëjnë me komunitetet jo shumicë;
 • Aktivitete të tjera të cilat i janë ndarë atij/asaj nga ana e Kuvendit Komunal.