Drejtoria për urbanizëm dhe planifikim hapësinor, mbrojtjen e mjedisit, pronën dhe banimin publik

Departamenti i Urbanizmit, Mbrojtjes së Mjedisit, Planifikimit, Pronës dhe Strehimit Publik nuk është formuar.