Drejtoria për kadastër dhe gjeodezi

Departmenti për kadastër dhe gjeodezi nuk është formuar.