Drejtoria për bujqësi, pylltari gjueti dhe furnizim me ujë

Departamenti i Bujqësisë dhe Pylltarisë, Gjuetisë dhe Menaxhimit të Ujërave nuk është formuar.