PPQ Zubin Potok

09.10.2020

Albanian version

Një Plan i pjesëmarrjes së qytetarëve (PPQ) duhet të kuptohet si një shteg për të gjithë qytetarët që të ushtrojnë zërin e tyre dhe të ndikojnë në vendimet që ndikojnë në lagjet e tyre dhe cilësinë e jetës.

Qëllimi kryesor i këtij dokumenti është të ndihmojë dhe udhëheqë administratën komunale në procesin e përfshirjes strukturore të qytetarëve në vendimmarrje. Për më tepër, ajo do të sigurojë metodologjinë dhe do të shërbejë si një mjet për zbatimin praktik të teknikave për pjesëmarrjen e qytetarëve, duke nxjerrë nga praktikat më të mira në këtë sferë.

Plani i pjesëmarrjes së qytetarëve përpilon të gjitha procedurat ligjore ekzistuese që lidhen me pjesëmarrjen e qytetarëve në nivelin komunal, ndërsa në të njëjtën kohë shtjellon më tej protokolle të caktuara që do të zvogëlojnë mundësinë e zbatimit selektiv të përgjegjësive.

Plani është përshtatur me kapacitetet dhe nevojat specifike të komunës së Zubin Potokut. Si i tillë ai duhet të përfshijë pjesëmarrjen dhe konsultimin e qytetarëve në formulimin e politikave, planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e fushave të ndryshme të politikave. Për më tepër, Plani jep udhëzime konkrete për hapat që duhen ndërmarrë për arritjen e një angazhimi efektiv të qytetarëve në fazat e përmendura të hartimit të politikave.

  Merrni dokumentin